مستربچ آنتی اکسیدانت           RAZIantioxidant
این مستربچ اغلب با عنوان پایدارکننده حرارتی نیزشناخته می شود. افزودنی با ساختار آلی که در مقابل اکسید شدن پلیمر ممانعت کرده و یا به عبارتی اکسیداسیون را به تعویق می اندازد. این نوع از تخریب سبب عارضه های ذیل می شود:
  •   تغییر رنگ محصول
  •   تغییر ویسکوزیته یا گرانروی
  •   کاهش خواص فیزیکی و مکانیکی
  •   ایجاد ترک و ترکچه های سطحی
  •   کاهش شفافیت
اکسیداسیون پلاستیک در نتیجه فرآیند شکل دهی آن در دماهای بالا و یا در دوره سرویس دهی طولانی در محیط ایجاد می شود. در فرمولاسیون مستربچ بستگی به نوع اکسیداسیون، افزودنی مناسب و یا ترکیبی ازچند افزودنی استفاده می گردد.